Όροι ενοικίασης

Ηλικία Οδηγού
Για τις κατηγορίες αυτοκινήτου A,B,C,V2 ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια. 

Άδεια Οδήγησης

Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης.
Η Διεθνής Άδειας Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου.

Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί:
- 1 χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A & B
- 3 χρόνια για τις κατηγορίες D & F και 
- 5 χρόνια για τις κατηγορίες C, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O & P. 

Ασφάλεια
όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την MessiniaCar οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για τις ζημιές του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου από φωτιά και είναι ασφαλισμένοι
με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της MessiniaCar με την Ασφαλιστική της εταιρεία. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των
  • 750 € για τις κατηγορίες A,B,C,V2,
  • 900 € για τις κατηγορίες D, E, H, Κ, L, I, J, R, T, U, W, Z
  • 1.250 € για τις κατηγορίες G,V,YL,P1,P5,V3,V4 και
  • 1.300 € για την κατηγορία P9 καταβάλλοντας τα ποσά των €12€, 15€, 23€ και 44€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (SCDW): Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των
  • 90 € για τις κατηγορίες A,B,C,V2,
  • 175 € για τις κατηγορίες D, E, H, Κ, L, I, J, R, T, U, W, Z,
  • 275 € για τις κατηγορίες G,V,YL,P1,P5,V3,V4 και
  • 300 € για την κατηγορία P9 καταβάλλοντας επιπλέον €7, €9, €15 και €29 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (LIS): Ο ενοικιαστής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί απαλλάσσονται έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημιές μέχρι του ποσού των €3.000.000, όπως προβλέπεται από τους γενικούς όρους για την ασφάλεια έναντι τρίτων βάσει του συμβολαίου της MessiniaCar με την ασφαλιστική της εταιρεία, εάν καταβάλλουν ημερησίως το ποσό των €4 για τις κατηγορίες A, B, C, D, E, H, Ι, J, K, L, R, T, U, W, Z, και το ποσό των €5 για τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

Τι σημαίνει «ποσό ευθύνης»; 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής του μισθωμένου αυτοκινήτου, πρέπει να πληρώσετε ένα χρηματικό ποσό (που αποκαλείται «ποσό ευθύνης»). 
Τα ποσά ευθύνης καταβάλλονται από τον ενοικιαστή, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του. Όταν και εφόσον η MessiniaCar αποζημιωθεί για τη ζημιά του αυτοκινήτου της, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή. Υπάρχουν επιπλέον ασφάλειες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στην τιμή ενοικίασης, οι οποίες μειώνουν ή μηδενίζουν το ποσό αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από αυτές τις ασφάλειες κατά την έναρξη της ενοικίασης.

Τι σημαίνει «επιπλέον οδηγός»; 
Σε κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου MessiniaCar, μόνο ο οδηγός είναι ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που και άλλοι οδηγοί πρόκειται να οδηγήσουν το μισθωμένο αυτοκίνητο, τότε πρέπει να είναι παρόντες κατά την έναρξη της ενοικίασης και να έχουν μαζί τους την άδεια οδήγησης. Η υπηρεσία επιπλέον οδηγού χρεώνεται.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Κ70 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.